Община Берковица
 
Община Берковица

 
Рейтинг: 3.00
(1565)
НОВИНИ
ОБЯВИ
Забележителности
Култура
Спорт
АРХИВ
Връзки
Календар

БЛОГ АРХИВ
«« октомври 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Изпрати новина За контакти

НОВИНИ 08:49
« Обратно
Продължава изпълнението на трансграничния проект с Ниш
Провеждане социално-икономическо проучване на икономическото състояние на бизнес средата и
публичното обслужване в целевия регион: област Монтана /област Нишава/

На 14.12.2011 година ще се проведе обучение по организацията и технологията на провеждане на проучването. Формата на обучение ще бъде интерактивна - работата на терен/ анкетирането/ на работодателите, представителите на неправителствения сектор и на публичните институции, както и работници и служители от посочените организации ще бъде упражнена чрез ролеви игри и дискусия с проучвателите, които ще извършват работата на терен – анкетното проучване в област Монтана.

Как се представя изследването, какви са неговите идеи, цели, екип, който го реализира ;
Основната цел на проведеното проучване е от една страна, да посочи състоянието на работещите фирми, развитието на отраслите и да покаже потребностите на пазара на труда в двата целеви региона, а от друга – да се изготвят прогнози за развитие на икономическите субекти по браншове и да се разработи модел на трансгранично сътрудничество и икономически връзки;
В организационен план обект на проучването са работодатели (активни стопански субекти), действащи на територията на регионите Монтана и Нишава.
В методологически план изследването е проектирано и ще бъде проведено като комбинация от качествени и количествени методи за регистрация и обработка на данни.
Проучването ще се проведе от ЕКИП в състав:
• ръководител на проучването,
• проучватели на терен,
• експерт анализатори
В хода на проучването ще бъдат раздадени и попълнени 745 анкетни карти с представители на бизнеса, НПО, общински структури и ведомства от социалната сфера, както и с работници и служители работещи в тях.
Идеята е чрез оценка от действащите бизнесмени и представителите на НПО, общинските структури и ведомствата от социалната сфера да се определи нагласата, потребностите и общата визия на активните бизнес, субекти за тяхното бъдещо развитие, както и за потребностите, наличието и недостига на квалифицирани кадри.
Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди хората, икономическите субекти, обществените и неправителствени организации от двата целеви трансгранични региона. Това са потребности, касаещи наличието или отсъствието на: информация, инициативи за интеграция, връзки със съседни региони, области и международни партньори; използване на местните ресурси, подготвени кадри за разработването и изпълнението на програми и проекти за привличане на инвестиции; развитие на предприемачеството, координация на финансовите ресурси и дисбаланс.
 Срок за изпращане на попълнените анкети и точен адрес на изпращане.
Срокът за извършване на работата на терен е един месец . Получаването на попълнените анкети ще се извършва чрез:
1.таблица за всеки проучвател която съдържа броя фирми ранжирани по големина и позиции в НКИД, както и данни за изследваните фирми по общини в област Монтана подписана от проучвателя .
2. списък за всеки проучвател съдържащ данни за броя на общинските, държавни и неправителстввени институции, за всяка община от целевия регион, подписан от съответния проучвател,

За всяка от целевите групи (работодатели и служители и работници) са разработени отделни анкети. Всяка от тези анкети ще бъде подписана от съответния проучвател, извършил анкетирането.
Анкетата за анализ на потребностите на пазара на труда (въпросник за работодатели) включва следните по-важни индикатори:
 Икономическа дейност на компанията;
 Оценка на развитието и бизнес средата;
 Промени в броя на персонала ;
 Настъпили промени в броя и структурата на персонала и изискванията за притежавани умения;
 Очаквани промени в броя и структурата на персонала и изискванията за притежавани умения;
 Професионални и лични характеристики, важни за работодателя;
 Брой на заетите по йерархични групи
 Незаети длъжности с и брой;
 Начини за набиране на персонал;
 Наличие на трудности при набиране на персонал и причини за тези трудности;
 Потребностите от професионално обучение – досега и в бъдеще, форми и видове;
 Оценка на професионалното образование и обучение;
 Очаквано развитие на фирмата и потребности от персонал.
 Проявен интерес към трансгранично партньорство

Анкетата за идентифициране на потребностите от професионално обучение на работници и служители включва следните индикатори:
 Социално-демографски характеристики: възраст, пол, образование, трудов стаж, заемана в момента длъжност;
 Икономическа дейност на фирмата, в която е заето лицето;
 Желани направления за обучение;
 Желан тип и форма на обучение;
 Трудова мобилност и причини;
 Изисквания на служителите и работниците към работното им място;
 Удовлетвореност на служителите и работниците от конкретното им работно място.
13 Декември 11, 08:49   


0.1907